E-learningový kurz o vybraných témach EÚ

Od 1.mája 2004 je Slovenská republika členom Európskej únie. Vstup do EÚ znamenal mnoho zmien pre fungovanie krajiny, priniesol nové záväzky a nové možnosti. SR sa zaviazala uplatňovať právo a dodržiavať princípy EÚ na svojom území, pričom sa plne zúčastňuje ich tvorby. Naši občania, môžu využívať výhody občianstva v EÚ, právnické osoby a podnikatelia majú voľný prístup k jednotnému trhu, programom a fondom EÚ. Vhodne podané informácie o povahe, štruktúre, inštitúciách a fungovaní EÚ pomôžu zorientovať sa v problematike európskej integrácie a naplno sa zapojiť do jej diania.Kurz Európska únia a jej občania vypracoval medzinárodný tím autorov a je spracovaný v 8 jazykových verziách – slovenskej, českej, anglickej, francúzskej, nemeckej, španielskej, rumunskej a poľskej. Pokrýva vybrané témy o EÚ, napr. historické medzníky európskej integrácie od jej vývoja po druhej svetovej vojne, fungovanie Únie vrátane jej inštitucionálnej štruktúry a právny systém, spôsob schvaľovania rozhodnutí a vplyv týchto rozhodnutí, občianstvo EÚ, koncepciu vnútorného trhu a jeho výhody (vrátane voľného pohybu pracovníkov), vybrané politiky EÚ (napr. politika vzdelávania, zamestnanosti, environmentálna politika, regionálna politika), perspektívy Únie vrátane nových tém diskutovaných v rámci EÚ a jej rozširovanie.Najväčšou výhodou kurzu je jeho e-learningová forma, ktorá umožňuje flexibilitu pri štúdiu, interaktívny prístup, ktorý umožňuje účastníkom medzi sebou komunikovať, otvárať diskusné fóra a posielať interné e-maily a samozrejme, aktuálnosť. Linky na ďalšie informácie, obrázky, videá a grafy sú pestrým doplnením textov a zdrojom ďalších údajov. Svoj pokrok môžu účastníci sledovať samotestovacími otázkami a otvorenými otázkami v texteCieľovou skupinou tohto e-learningového kurzu sú najmä stredoškolskí učitelia, školitelia dospelých a učitelia odbornej prípravy. Kurz bol navrhnutý tak, aby poskytol podrobný úvod do záležitostí EÚ a inšpiráciu pre ďalšie vzdelávanie. Od učiteľov sa očakáva, že budú vedieť využívať svoje znalosti o Únii vo svojej práci – napr. začlenením relevantných informácií do vyučovania predmetov (histórie, jazykov, občianskej náuky a pod.) alebo pri príprave projektov a získavaní medzinárodných partnerov.Kurz dá učiteľom samotným možnosť nielen zlepšiť svoje akademické znalosti, ale aj iné zručnosti, napr. digitálne či jazykové a navzájom si vymieňať svoje skúsenosti a názory. Možno ho jednoducho prispôsobiť tak, aby ho mohli využívať aj ďalšie profesijné skupiny vo svoj prospech.Kurz je výsledkom multilaterálneho projektu Grundtvig EdUcAtED, na ktorom sa ako projektoví partneri podieľali organizácie zapojené do celoživotného vzdelávania z Českej republiky (Inštitút pre európsku politiku, EUROPEUM), Luxemburska (Európsky inštitút pre verejnú správu, EIPA Antenna Luxemburg), Španielska (Španielska konfederácia vzdelávacích a školiacich centier, CECE), Rakúska (Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Auxilium), Rumunska (Rumunská spoločnosť pre celoživotné vzdelávanie, SREP), Poľska (Akadémia humanitných a ekonomických vied, WSHE) a Slovenska. Koordinátorom celého projektu a slovenským partnerom je Academia Istropolitana Nova, dlhoročná vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je prispieť k upevneniu a rozvoju občianskej spoločnosti orientovanej na uplatňovane vedomostí a demokratických princípov pri jej spravovaní. V súlade so svojím hlavným poslaním AINova napomáha procesu európskej integrácie.V prípade záujmu, prosím, kontaktujte Mgr. Luciu Bizoňovú na luciab@ainova.sk, prípadne eurost@ainova.sk.www.ainova.skEdUcAtED

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *