Konferencia „e-Learning in the European education agenda. The case of Slovakia and Moldova“


V posledných rokoch Moldavská republika zaznamenala výrazný pokrok v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií  (IKT) vo  vzdelávaní, počítače a internetové pripojenie sa stali dostupnými prakticky pre všetkých žiakov, študenov a učiteľov  na všetkých typov škôl.
Otázky týkajúce sa flexibility učenia, zavádzania európskych trendov skvalitňovania učenia pomocou informačných technológií a zvyšovania efektívnosti využívania digitálnych nástrojov na zabezpečenie všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu boli jadrom príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii „e-Learning in the European education agenda. The case of Slovakia and Moldova“, ktorá sa konala 25. apríla 2013 v moldavskom Kišiňove. Konferencia bola vyvrcholením projektu SlovakAid „Modernizácia vzdelávania v Moldavsku“, ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Dvojročný projekt realizovala Academia Istrpolitana Nova (www.ainova.sk), občianske združenie, ktoré sa inovatívnym metódam  v celoživotnom vzdelávaní venuje prakticky od svojho vzniku v roku 1996. Ústretovým partnerom z moldavskej strany bol Inštitút pre verejnú politiku (http://www.ipp.md/?l=en ).
Na konferencii odzneli prezentácie skúsených odborníkov a pedagógov v oblasti využívania informačných technológií vo vyučovacom procese z Moldavska a Slovenska. Príspevky zamerané na inovatívne prístupy reflektovali škálu otázok vznikajúcich v procese zavádzania IKT do sekundárneho vzdelávania a uvádzali možnosti riešenia flexibility vyučovacieho procesu so súčasným zvyšovaním jeho efektívosti a kvality. V súlade so stratégiou „Európa 2020“ autori príspevkov naznačili perspektívy využívania IKT v praxi vzdelávacích inštitúcií a uviedli praktické výsledky viacerých vzdelávacích tímov zo Slovenska a Moldavska. Program konferencie nájdete na www.ainova.sk.
Výstupom z konferencie je elektronický zborník v anglickej a rumunskej verzii, ktorý má ambíciu slúžiť ako užitočná pomôcka pre učiteľov rôznych typov škôl, výskumných a odborných pracovníkov, ktorí uplatňujú IKT vo svojej každodennej praxi a riadiacich pracovníkov s rozhodovacími právomocami v oblasti vzdelávania.
V rámci celého projektu sa ešte uskutočnili dva tréningy trénerov pre moldavských pedagógov a študentov, boli vytvorené dve tlačené príručky – Príručka e-vzdelávania a Príručka pre tréning trénerov. Tento písomný materiál bude v závere posilnený vysvetľujúcim workshopom, na ktorom sa zúčastnia pedagogickí pracovníci z Moldavska.
                                                   
Projekt Modernizácia vzdelávania v Moldavsku – príprava pedagógov a študentov na metodológiu e-learningou rozširuje prístup  k flexibilnému vzdelávaniu v  trvaní 09/2011 – 09/2013 bol realizovaný z prostriedkov oficálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Projekt Modernizácia vzdelávania v Moldavsku – príprava pedagógov a študentov na metodológiu e-learningou rozširuje prístup  k flexibilnému vzdelávaniu v  trvaní 09/2011 – 09/2013 bol realizovaný z prostriedkov oficálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *