MARKETING, MANAŽMENT, OBCHOD

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prichádza s ponukou kurzov zameraných na oblasť MARKETING, MANAŽMENT A OBCHOD. Kurzy sú určené manažérom, zamestnancom a jednotlivcom, ktorí majú záujem sa rozvíjať vo vyššie uvedených oblastiach. Kurzy sa zaoberajú nasledovnou problematikou:


Máte záujem naučiť manažérov a zamestnancov prečo a ako pracovať na diagnostike a kreovaní dobrej, etickej firemnej kultúry?
Kurz Firemná kultúra a etika
Absolvent kurzu je schopný rozpoznať základné znaky dobrej, etickej organizačnej kultúry a bude vedieť vytvoriť koncepciu pre tvorbu žiaducej firemnej kultúry.Radi by ste sa naučili základy projektového manažmentu neziskových organizácií?Kurz Projektový manažment neziskových organizáciíAbsolvent kurzu pozná základné teoretické náležitosti projektovania a získa základné zručnosti potrebné na plánovanie a tvorbu projektov. Absolvent bude schopný identifikovať problém a jeho príčiny, na základe potrieb stanoviť zámer, ciele, aktivity a financovanie projektu a vypracovať žiadosť, s ktorou sa možno uchádzať o financovanie cez rôzne grantové výzvy (nie však eurofondy).Chcete si rozvíjať zručnosti v projektovom plánovaní, a tým zvýšiť šance úspechu pri podávaní projektov?Kurz Tvorba a manažment projektov
Po absolvovaní kurzu budú absolventi mať predstavu, kde a ako môžu hľadať vhodné grantové schémy. Budú schopní formulovať svoje zámery a ciele tak, aby projekt zaujal a bol úspešný pri hodnotení. Budú vedieť naplánovať aktivity v projekte, jednotlivé výstupy a dopad samotného projektu na odbornú či laickú verejnosť. Budú vedieť vytvoriť vhodný rozpočet projektu a formulovať ostatné časti návrhu projektu.Chcete si zlepšiť riadiace a organizačné zručnosti, a tak zvýšiť efektivitu riadenia organizácie, tímu a jednotlivcov?Kurz Rozvoj manažérskych zručností pre vedúcich zamestnancovAbsolvent kurzu je schopný sebakriticky nazerať na kvalitu vlastnej práce, efektívne vyhľadávať možnosti zlepšenia a skrytých rezerv. Absolvent je schopný efektívne organizovať pracovné činnosti skupiny a motivovať jej členov, disponuje komplexnými manažérskymi zručnosťami. Ovláda techniky a metódy riadenia a vedenia tímu.Chcete zvládnuť kroky pri procese zakladania občianskych združení?Kurz Zakladanie a riadenie občianskych združeníAbsolvent kurzu pozná postupnosť krokov pri zakladaní občianskeho združenia, vie vypracovať potrebnú dokumentáciu a ovláda základné princípy riadenia občianskeho združenia. Absolvent vie rozlíšiť jednotlivé formy ľudských zdrojov, pozná rozdiely v ich motivácii a zapojení do práce združenia. Absolvent bude schopný vypracovať základnú marketingovú stratégiu a finančný plán združenia.Ste pracovník mestského, obecného úradu či úradu samosprávneho kraja a chcete si zlepšiť a rozvíjať zručnosti potrebné na úspešné vykonávanie administratívnych činností?Kurz Administratívne minimum pre miestnu a regionálnu samosprávuAbsolvent kurzu pozná pravidlá, formálnu úpravu a ďalšie náležitosti zostavovania rôznych druhov písomností v miestnej a regionálnej samospráve. Kontakt: kurzy@umb.skViac informácií nájdete na našej webovej stránke!
Jana Ševcová, koordinátorka kurzov


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *