Optimalizácia firmy, úspech v čase krízy

V roku 2009 zasiahla aj Slovensko celosvetová kríza. Do tohto roku spoločnosti rástli a nepoznali, čo môže spôsobiť kríza na ich biznis. Až v tomto roku, keď začal klesať odbyť, začali sa slovenské spoločnosti viac zameriavať na efektívnosť výroby a hľadať vnútrofiremné rezervy. Pre firmy, ktoré hľadali východiská z krízy a chceli optimalizovať svoje spoločnosti sme pripravili aktuálne témy školení a poradenstva, ktoré pomohli manažmentu dostať sa čo najrýchlejšie z poklesu výroby a mohli obnoviť svoj rast. Z vysoko špecializovaných školení vyberáme pár na ukážku: 1. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY – FINAČNÁ ANALÝZA 2. UDRŽATEĽNÝ RAST A FINANČNÁ STABILITA FIRMY 3. RIADENIE CASH FLOW A LIKVIDITY FIRMY 4. EFEKTÍVNE RIADENIE FIRMY V ČASE KRÍZY 5. EKONOMIKA A RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY 6. UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKY REPORTING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 7. OPTIMALIZÁCIA PROCESOV S DôRAZOV NA POSUDZOVANIE EFEKTÍVNOSTI RIADENIA EKONOMIKY FIRMY 8. PODNIKATELŠKÝ PLÁN A HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI A FINANČNEJ STABILITY PROJEKTU 9. EKONOMIKA PRE NEFINANČNÝCH MANAŽEROV    1. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY (finančná analýza) Cieľ vzdelávania:                 Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi. Cieľová skupina:                 Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu). Obsah / program prednášky:     2. UDRŽATEĽNÝ RAST A FINANČNÁ STABILITA FIRMY Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi komplexného hodnotenia finančnej stability firmy a predpokladov jej ďalšieho vývoja. Získané praktické poznatky a analytické zručnosti je možné využiť pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej udržateľný rast a identifikáciu prípadných rizík vzniku finančných porúch. Cieľová skupina:                 Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom (podnikateľom) na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú hodnotením ekonomickej pozície firmy, posudzovaním úveruschopnosti  firmy,  obchodnou stratégiou, monitorovaním vývoja ekonomickej pozície firmy na princípoch včasného varovania. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu). Obsah / program prednášky:   3. RIADENIE CASH FLOW A LIKVIDITY Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadením likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík. Cieľová skupina:                 Seminár je určený podnikateľom, finančným analytikom a manažérom, ktorí sa zaoberajú riadením finančných tokov firmy,  monitorovaním a vyhodnocovaním zdravia finančných tokov firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich operatívne a strategické finančné riadenie. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu). Obsah / program prednášky:     4. EFEKTÍVNE RIADENIE FIRMY V ČASE KRÍZY Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s parametrami ekonomickej stability firmy, hodnotením ekonomického zdravia firmy, analýzou finančných porúch v reprodukcii prevádzkového cyklu firmy a reprodukcii jej vlastného kapitálu. Cieľová skupina: Seminár je určený finančným analytikom, nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, riadením a monitorovaním finančných tokov firmy a strategickým finančným riadením v zložitom ekonomickom prostredí súčasnej doby. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).               Obsah / program prednášky:   5. EKONOMIKA A RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom celkový a prehľadný výklad z oblasti ekonomiky a riadenia výkonnosti firmy. Cieľová skupina: Seminár je určený finančným analytikom, manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa podieľajú na riadení firmy – na zabezpečovaní jej finančnej a kapitálovej stability firmy a vykonávajú strategické ekonomické rozhodnutia. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).          Obsah / program prednášky:     6. UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKÝ REPORTING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV   Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu. Cieľová skupina: Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít.  Seminár je zameraný na tie vybrané ukazovatele a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).        Obsah / program prednášky:   7. Optimalizácia procesov s dôrazom na posudzovanie efektívnosti riadenia ekonomiky firmy Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi optimalizácie procesov, správnym nastavením organizačnej štruktúry firmy, ktorá zodpovedá interným a externým procesom z pohľadu výkonu činnosti firmy na základe súčasných trendov a s dôrazom na posudzovanie zdravia firmy. Cieľová skupina: Seminár je určený pracovníkom nefinančných korporácií, ktorí sa zaoberajú analýzami procesov – koordináciou činností jednotlivých útvarov, ktoré v maximálnej miere spĺňajú požiadavky efektívneho riadenia firmy, ale aj finančným analytikom a nefinančným manažérom, ktorí sa zaoberajú strategickým finančným riadením. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).  Obsah / program prednášky:     8. PODNIKATEŠKÝ PLÁN A HODNOTENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI A FINANČNEJ STABILITY PROJEKTU Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi prípravy podnikateľského plánu v číselnej a textovej forme pre potreby komerčných bánk a obchodných partnerov (získanie úveru, získanie kapitálovej účasti, získanie dotácií alebo vytvorenie imidžu u zákazníkov), a to s prihliadnutím na finančnú stabilitu firmy a ekonomickú efektívnosť projektu. Cieľová skupina: Seminár je určený malým a stredným podnikateľom, finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú spracovaním podnikateľských plánov nevyhnutných pri komunikácii so svojimi obchodnými partnermi a komerčnými bankami s cieľom získať úver na financovanie podnikateľských zámerov. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu). Obsah / program prednášky:     9. EKONOMIKA PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV Cieľ vzdelávania:                 Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Cieľová skupina: Seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou – finančným analytikom  a podnikateľom, ktorí sa zaoberajú posudzovaním zdravia firmy, monitorovaním ukazovateľov a ich využívaním pri riadení firmy. Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu). Obsah / program prednášky:  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *