Programové obdobie EÚ 2014-2020. (Nový vzdelávací program prípravy a riadenia projektov).

V programovom období 2014-2020  budú členské štáty EÚ využívať niekoľko finančných zdrojov – Európsky sociálny fond a Európsky fond pre regionálny rozvoj, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo. Partnerská dohoda (PD) SR s EÚ stanovuje stratégiu, priority a podmienky členského štátu na využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) efektívnym a účinným spôsobom s cieľom dodržiavať stratégiu EÚ na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Pre vypracovanie PD bola vytvorená Rada vlády pre Partnerskú dohodu na roky 2014-2020 v rámci štruktúry Úradu vlády SR. Hlavným cieľom PD SR je zvyšovanie kvality života obyvateľov SR prostredníctvom vytvárania nových pracovných miest, inteligetného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Za týmto účelom si Slovensko stanovilo nasledovné  priority: dopravná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť, sociálna inklúzia, či výskum a inovácie s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Z procesného hľadiska sa očakáva, že konečná verzia PD SR bude hotová koncom novembra/začiatkom decembra a v priebehu decembra 2013 bude schválená vládou SR. Na zasadaní Národnej rady SR 19.12.2013 sa zase očakáva schválenie legislatívnych predpisov pre využívanie EŠIF, ktoré je nevyhnutnou podmienkou pre predloženie PD SR Európskej komisii. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ patrí Slovensko medzi prvých 5 krajín (Maďarsko, Fínsko, Švédsko, Litva), ktoré sú v takom pokročilom štádiu prípravy Partnerskej dohody.
Paralelne s prácou na Programovom dokumente SR na roky 2014-2020  prebieha príprava navrhovaných 11 operačných programov. V piatich identifikovaných prioritách pre Slovensko je obsiahnutých niekoľko tematických cieľov, ktoré sa premietnu do špecifických cieľov nasledovných operačných programov. V operačných programoch sú zahrnuté aj OP Európskej územnej spolupráce.
Navrhovaný OP Gestor
1. Výskuma a inovácie MŠVVŠ SR
2. Ľudské zdroje MPSVR SR
3. Efektívna verejná správa MV SR
4. Integrovaný regionálny operačný program MPRV SR
5. Kvalita životného prostredia MŽP SR
6. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR
7. Technická pomoc ÚV SR
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR
9. Rýbné hospodárstvo MPRV SR
10. Európska územná spolupráca  bude určené EK
11. INTERACT, URBACT Bude určené EK V posledný novembrový týždeň bol pod názvom ERASMUS+ predstavený nový návrh programu celoživotného vzdelávania, programov Mládež v akcii, Erasmus Mundus, ALFA III, Tempus a Edulink na roky 2014-2020. Program prispieva k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 a strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj udržateľného rozvoja partnerských krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
Štruktúra programu je rozdelená na 3 kľúčové aktivity. Pod KA1/ je začlenená vzdelávacia mobilita jednotlivcov – študentov, žiakov, učňov, pedagogických zamestnancov , mladých ľudí a osôb pracujúcich s mládežou. V rámci KA2/ Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov sú začlenené strategické partnerstvá, znalostné aliancie, sektorové aliancie, podporné IT platformy, budovanie kapacít a partnerstiev. Kľúčová aktivita KA3/ Podpora reformy politík je venovaná najmä pracovníkov zodpovedným za tvorbu vzdelávacích politík, politiky športu a práce s mládežou. Program podpory, vyučovania a výskumu v oblasti európskej integrácie Program Jean Monnet sa zachoval. Konkrétne výzvy programu ERASMUS+ budú zverejnené koncom roka 2013. Najnovšie informácie o možnostiach čerpania európskych fondov, či už v rámci štrukturálnych fondov alebo iných európskych fondov sa dozvedia účastníci nového vzdelávacieho programu AINovy Príprava a riadenie projektov. Okrem možností čerpania eurofondov v novom programovom období budú účastníci programu vyškolení v príprave a v riadení projektov.  Program je tematicky rozdelený na dva moduly A/Príprava projektovej žiadosti (3,5 dňa) a B/Implementácia projektu (3 dni), ktoré bude AINova organizovať od januára 2014 v Kultúrno-spoločenskom centre TU v Košiciach a v priestoroch AINovy vo Svätom Jure. Viac informácií o pripravovanom vzdelávacom programe nájdete na www.education.sk a na www.ainova.sk. Zuzana Štefániková
Lektorka/projektová manažérka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *