Žiaci základných škôl sa budú učiť, ako predchádzať plytvaniu potravinami

Voliteľný predmet o zdravej výžive „Viem, čo zjem“ rozširuje učebné materiály a do učebných osnov pribudne nová téma zameraná na potravinový odpad. Žiaci sa tak okrem zásad zdravého stravovania budú vzdelávať aj v stále aktuálnejšej téme, ako predchádzať plytvaniu potravinami a tiež ako odpad správne separovať. Voliteľný predmet sa už druhý rok realizuje s podporou spoločnosti Nestlé a učebné materiály boli pripravené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. 

Produkcia odpadu celosvetovo rastie a v spojitosti s klimatickými zmenami nám naša planéta dáva jasne najavo, že pre jej budúcnosť treba podniknúť rázne kroky. Jednou z vecí, ktoré vieme ovplyvniť ako jednotlivci, je množstvo odpadu, ktorý vyprodukujeme v domácnostiach a jeho správna separácia. „Učebné materiály voliteľného predmetu neustále inovujeme. K osvete o zdravej výžive sme sa rozhodli priniesť tému, ktorá je so stravovaním úzko spätá a  má zásadný dopad na klimatickú  zmenu. Až tretina svetovej produkcie potravín skončí ako odpad, a preto sa domnievame, že je mimoriadne dôležité viesť budúcu generáciu k zodpovednému prístupu. Verím, že školy nový tematický celok poteší a že sa do piatich doplnkových vyučovacích hodín s radosťou pustia,“ opísala Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Nové učebné materiály
V novom tematickom celku sa žiaci naučia, ako predchádzať plytvaniu jedlom, čo je to biologicky rozložiteľný odpad a ako ho vieme zužitkovať. Utvrdia si svoje poznatky o recyklácii a zistia, že niektorým druhom obalov vieme dať druhý život. Formou zábavných úloh sa dozvedia, ako dlho sa odpad rozkladá v prírode, ale aj ako prebieha kompostovanie. Potravinový odpad je doplňujúcim tematickým celkom predmetu Viem, čo zjem. Predmet okrem neho pozostáva zo šiestich hlavných tém, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia a hygiena potravín. 

Voliteľný predmet aj ako obsah krúžkov či doplnok výučby
Predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 4., 5. a 6. ročníky. Učebné materiály je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 37 vyučovacích hodín boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok. Predmet ponúka učiteľom dostatok priestoru si výučbu tvorivo modifikovať v závislosti od potrieb a záujmu žiakov. Voliteľný predmet prináša do škôl projekt s rovnakým názvom „Viem, čo zjem“, ktorý od roku 2017 prebieha na stovkách základných škôl po celom Slovensku a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. Realizuje sa s podporou spoločnosti Nestlé a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Viac informácií je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.