ESG – využite efektívne čas na implementáciu v roku 2024. Urobte prvý krok a začnite s prípravou a vzdelávaním v oblasti ESG vo Vašej organizácii!

Problematika ESG sa stáva silnou a aktuálne často diskutovanou témou v spoločnosti.

Dôležitou súčasťou prípravy firiem v rámci procesu implementácie ESG je byť včas a dobre pripravený, čo znamená:

  • mať pripravenú metodiku a zabezpečené postupy, 
  • vedieť analyzovať a zbierať údaje, 
  • správne porozumieť a spracovať  prísne štruktúrované požiadavky na výkazníctvo stanovené smernicami Európskej únie.

Vedeli ste, že pri príprave ESG výkazníctva je potrebné spracovať viac ako 80 rôznych údajov, čo predstavuje takmer 1000 kvalitatívnych či kvantitatívnych hodnôt a charakteristík?

Pripravenosť a úroveň organizácie sa posudzuje v nasledujúcich štyroch oblastiach zverejňovania informácií a výkazníctva:

  • Proces na identifikáciu vplyvov, rizík a príležitostí a ich riadenie prostredníctvom stratégií a akcií. 
  • Identifikované riziká a príležitosti je potrebné správne začleniť do strategického modelu, čo špecifikujú požiadavky stratégie.
  • Metodický prístup a dohľad, ktorý je  zabezpečený formou procesov pre správu a riadenie, smernice / postupy na ich správnu realizáciu a monitorovanie.
  • Metriky a cieľové hodnoty, to sú definované postupy a hodnoty na meranie výkonnosti spoločnosti, kvality a miery dosahovania jej cieľov.

Každý z vyhodnocovaných  ESG  štandardov je potom špecifickou aplikáciou vyššie uvedených požiadaviek a súčasťou štruktúrovanej správy.

Zmena klímy, spotreba energie a energetický mix, uhlíková stopa, spotreba vody, ochrana biodiverzity, požiadavky na obehovú ekonomiku, ale aj rešpektovanie potrieb zainteresovaných strán, ochrana a bezpečnosť zamestnancov a pracovníkov v hodnotovom reťazci, ich práva, podniková kultúra a obchodné správanie a veľa ďalších – to všetko sú témy,  na ktoré je potrebné sa pripraviť.

Hovoriť, premýšľať, analyzovať, osloviť kolegov, navrhnúť, hľadať, nájsť a správne vyhodnotiť dostupné údaje… vysvetľovať,  školiť sa, rozumieť… to všetko sú návody na to, ako využiť čas, získať náskok, zvládnuť problematiku ESG a dobre a dôsledne sa pripraviť na budúci reporting.

ESG nie je len správa, to je aj :

  • „životný štýl a obraz kvality riadenia spoločnosti“ – jej DNA
  • konkurenčná výhoda, spôsob, ako zvýšiť atraktivitu, meniť postoje, starať sa, chrániť, zveľaďovať

V rámci nášho odborného ESG školenia si vysvetlíme tieto a mnohé ďalšie témy a požiadavky, spoločnou diskusiou sa pokúsime zhodnotiť stav vo Vašej spoločnosti a správne Vás nasmerovať…

Dôležitá je včasná analýza a navrhnutá dôsledná príprava…

Neváhajte, urobte prvý krok, budeme radi, keď sa na nás obrátite ohľadom vstupnej GAP analýzy či in-house školenia. Tešíme sa na Vás…

Váš team CeMS