Školenia sú najlepšie vynaložené peniaze každej organizácie,

  hovorí v rozhovore  Róbert Chovanec, konateľ spoločnosti Exim Trade Róbert Chovanec vyštudoval fakultu riadenia na VŠE Bratislava. V praxi pôsobil ako vedúcí pracovník ekonomických a obchodných oddelení alebo zastával funkciu riaditeľa spoločností ZŤS Trstená, Tesla Orava, Elektrosvit Nové Zámky. Tesla Piešťany či  Novaline OY vo finskom Turku. V rokoch 1994 -1997 bol finančno-obchodným a v rokoch 2003-2005 obchodným riaditeľom spoločnosti Exim Trade. Od roku 1991 vedie vzdelávacie aktivity tejto spoločnosti. Medzi jeho záujmy patrí vysokohorská turistika, plávanie, basketbal a futbal.   Kde by mohlo najviac pomôcť celoživotné vzdelávanie?        V USA už v rokoch tridsiatich sa objavili vodcovia vo firmách. U nás stále vládne riadenie ľudí založené na manažmente. Nakoniec Charles Schwab mal ako vodca v hutiach v Pittsburghu, ktoré viedol na poste výkonného riaditeľa, plat jeden milión dolárov. Otázka je čím to dosiahol? Pán Schwab ľudí viedol a nie koučoval, on bol vodca a nie manažér. Ľudia ako vodcovia sa nerodia.         K tomu ich je potrebné viesť. Na tieto smery je potrebné hlavne orientovať celoživotné vzdelávanie. Vychováť z jedinečných ľudí  osobnosti, charakterných ľudí s princípmi, ktorí majú trvalé hodnoty a z takýchto ľudí je ľahké vybrať vodcov.   K čomu je potrebné celoživotné vzdelavanie?        Pri mojich dvoch pracovných návštevách v Japonsku som pochopil podstatu celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie bolo rozdelené do dvoch časti. 50% vzdelávania bolo sústredené  na špecifické vzdelávanie, ktoré robili profesori podnikových výsokých technických škôl a 50 % vzdelávania sa orientovalo     na starosť o pracovníkov a zvýšovanie produktivity práce zamestnancov. Túto časť vzdelávania robili externé firmy, ktoré neboli zaťažené pohľadom             na existujúce riadenie v organizácii a viedli ľudí formou koučovania. Boli to všetko ľudia, ktorí boli veľa rokov v praxi a nie ľudia z učitelskej praxe. To ma zaujalo. Takto som začal aj ja budovať našu vzdelávaciu inštitúciu. A dnes to vieme robiť v dobrej atmosfére a výsledkom je potlesk postojačky, alebo vdačné podávanie rúk. Samozrejme vieme riešiť v každej organizácii aj zložité problémy. A tak dokážeme ich peniaze na vzdelávanie, niekoľkonásobne vrátiť podniku. Iste k tomu je potrebné aj dôvera organizácie a nastavenie konkrétnych vecí, ktoré má vzdelávanie riešiť. Teda vzdelávanie je potrebné   na zvyšovanie výkonov v organizácii, na radosť z práce v organizácii, ale aj   na znižovanie nákladov, lacnejšie riešenie problémov a to vieme organizácií   pri ich spolupráci predložiť.   Využívajú to organizácie na Slovensku?        Slovenské organizácie to nejako nevyužívajú cieľavedome.Nespolupracujú so vzdelanostnými inštitúciami, nie sú jasne stanovené ciele. Potom je to jednostranné a neprináša to úspech. Svedčí to o veľmi slabej práci  pracovníkov, či pracovníkov personalných útvarov v organizáciách a tým sa stávajú potreby organizácie na vedľajšiu koľaj. Tomu sa naša inštitúcia vyhýba. Nikto sa nepýta na hodnotenie účastníkov školenia, na ich iniciatívu na školení, na ich schopnosti viesť ľudí. Spoliehajú sa na ich manažerské schopnosti. Manažérom dali moc a to v podobe prideľovania platov, ale neskúmajú ich schopnosti ludí aj viesť a nielen riadiť ich. Potom školenie stráca na zmysle. To je jedna vec, prečo vzdelávanie neprinaša potrebné výsledky. Kľučová myšlienka z toho je, chybná spolupráca personálny pracovník, zamestnanec a lektor pre úspech vzdelávania. Bez akceptácie  v tomto trojuholníku stráca celoživotné vzdelávanie na vyznáme.     Druhou vecou je, že na Slovensku je veľká konkurencia vzdelanostných ustanovizní. Vzdelávanie sa robí podľa známosti. Príklad. Zúčastnil som sa     na dvoch akciách veľkých vzdelanostných inštitúcií. Konkrétne to bolo            na koučovaní a na workshope. Ostal som veľmi nemilo prekvapený. Tieto inštitúcie to nevedia robiť podľa pravidiel. Majú veľké peniaze, dobre prepracované web stránky, ale neplnia to čo si propagujú. Organizácie ich berú  podľa mena a nie podľa úrovne. Oni tam nasadia ľudí z akademického prostredia.  Ale pre nich, je to niečo iné ako na katedrách. Nenachádzajú väčšinou spojenie z dospelými klientami, nestávajú sa k tomu aktívne a tým sa dostávajú do situácie, že veľa hovoria, ale málo to dá pracovníkom organizácií. Tieto veľké vzdelanostné inštitúcie sú dobre usadené aj na poli fondov hlavne  z Európskej únie. Kľučová myšlienka  pre mňa je, že nie mená z akademického prostredia sú zárukou riešenia problémov organizácii, ale skúsení lektori           s dlhodobou praxou v organizáciách.   Čo by na Slovensku mohlo pomôcť v rámci celoživotného vzdelávania?        Na Slovensku organizácie stavajú na manažéroch a svet stavia svoj úspech na vodcoch. Tento rozdiel prístupu dáva aj smer celoživotného vzdelávania.     V našej vzdelanostnej inštitúcií sa nestáva, aby sme išli na vzdelávanie nepripravení. Preto veľmi radi spolupracujeme s odbornikmi, ako je pán Suchý a pan Náhlovský z Čiech a nehambíme sa priznať, že sa od nich učíme, hlavne na poli koučovania a workshopu, ktoré majú dokonale prepracované. Radi si dáme od nich poradiť, aj v oblasti literatúry, ktorú študujeme úplne a dôsledne. Sú našimi konzultantmi. Sme radi, že ich osobne poznáme a spolupracujeme   s nimi. Oni nám zasa hovoria, že máme  veľkú a podstatnú výhodu                  v dlhoročnej praxi za sebou a to vo veľkých organizáciach, vo výrobe, na TOP postoch.  Pomáha nám  aj certifikát Ústavu Dale Carniegeho a kurz z Univerzity v Sydney na japonské formy riadenia. My nepracujeme len na našom pracovisku, ale radi ideme za klientami. Je pravda, že nie je to najlepšie, ak pracujeme priamo v organizácii, ale niekde blízko pracoviska. Aj v tomto záleží na organizátoroch vzdelávania, ako dokážu účastníkov vzdelávania odbremeniť od pracovných problémov.     Na Slovensku chýba aj  koncepcia vzdelávania pre organizácie. Malo by to mať jednoznačne ucelený postup, ktorý neexistuje  ani pri fondoch                   z Európskej únie na celoživotné vzdelávanie. Podľa môjho názoru, ak chce organizácia dosiahnuť vyššiu efektívnosť týchto školení, musí sa zamerať         na cieľavedomý postup v celoživotnom vzdelávaní. Vzdelávajú sa ľudia a tak musíme vykonávať vzdelávanie pre ľudí, pripravovať ľudí na dosahovanie výššich pracovných výsledkov. Návrhujem teda, aby sme dávali                      do celoživotného vzdelávania  postupne tieto ciele: –        Musíme si uvedomiť, že každý človek je jedinečný, ale nemá vžité princípy a paradigmy a teda nemá návyky na dosahovanie vyšších výkonov. To by mala byť prvá téma školení – Naučme ľudí správnym návykom. –        Dnes nemajú ľudia ani vlastnosti osobnosti. Naučme ich, aké sú to a vychovávajme z nich vodcov, ktorí budú zárukou rozvoja organizácii. –        Veľmi dôležité je predať svoje schoppnosti a teda naučme ľudí, ako efektívne hovoriť, nemať z toho trému, ani strach a skrátiť tým jednania. –        Všetci žijeme v zhone, skoro každý žije v strese. Naučme ich teda, ako sa zbaviť starostí. Len človek bez starostí môže priniesť viac úžitku      pre organizáciu. –        Mali by sme mať ciele, tak naučme ľudí, ako dosiahnuť úspech. Úspech je v tomto ponímaní úspechom týmu a nie jednotlivca. Vie jednotlivec sa   do týmu zaradiť?      V týchto témach je zahrnutá aj komunikácia a ako sa ma vychádzať            v organizáciach s ľudmi, to platí aj o domácom alebo v spoločenskom prostredí, ako byť efektívny v obchodnom jednaní, ako vychádzať                   s pracovníkmi organizácie, ako byť obľubený a ako viesť ludí ako vodca, aj bez postu manažéra. Všetky tieto školenia robíme formou koučovania a máme výhodu, že som pracoval na najvyšších postoch vo veľkých podnikoch. Tieto znalosti nás dovedú k tomu, ako si udržať zamestnanosť a zvýšiť produktivitu práce, odbyt, kvalitu. Ked tieto témy zvládneme, môžme začať riešiť problémy jednotlivých organizácii. Nech podniky nám nastavia jasné ciele a my to v ich organizácii, na každom úseku, vieme riešiť . Dosiahneme to formou koučovania a workshopov. Ale pri doržaní všetkých pravidiel pre tieto formy. Nemôžme      z toho spraviť diskusiu. To sú skutočnosti, ktoré najviac chýbajú na Slovensku.   Máte aj nejaký cieľ, kde by ste radi vzdelávali?       Iste, radi budeme robiť vzdelávanie vo všetkých organizáciach                   na Slovensku. Môj osobný cieľ je vzdelávať u pána Sotáka v Podbrezovej, ale aj v Slovnafte, alebo v US STEEL, v bankách, na ministerstvách. Naša spoločnosť prijme všetký organizácie, stačí sa obrátiť na náš kontakt:  0903 439644, 0904 857854 alebo na e mail : eximtrade@mailbox.sk.                                                     

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *