Duálne vzdelávanie v obchode: Komunikácia so žiakmi sa presunula do online prostredia

Výber strednej školy je opäť aktuálnou otázkou pre žiakov posledných ročníkov základných škôl. Tak ako každý rok majú prihlášky odovzdať do 8. apríla 2021. V tomto školskom roku však bolo ich rozhodovanie trocha ťažšie, keďže vyučovanie prebiehalo prevažne dištančne, nekonali sa dni otvorených dverí na stredných školách, ani nebolo možné budúcim stredoškolákom odprezentovať všetky možnosti priamo na školách. A práve to boli formy, ktorými získavali žiaci najčastejšie informácie o duálnom vzdelávaní v obchode.

Duálne vzdelávanie ponúka možnosť študovať a získavať praktické skúsenosti naraz, ako aj motivačné finančné ohodnotenie už počas štúdia. Zároveň je, po skončení štúdia, k dispozícii dostatok pracovných miest, príležitostí pre kariérny rast aj adekvátne finančné ohodnotenie.

„Pandemická situácia presvedčivo potvrdila, že práca v oblasti obchodu je dôležitá pre fungovanie spoločnosti a zároveň ide o stabilné zamestnanie. Zamestnávatelia z oblasti obchodu si svojich ľudí naozaj vážia, investujú do ich vzdelávania, zdravia i adekvátneho odmeňovania. Potešiteľné je aj to, že zamestnancov obchodu si čoraz viac váži aj spoločnosť,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Vyplynulo to z prieskumov spotrebiteľských preferencií, ktorý realizovala agentúra 2muse vlani v apríli. Viac ako 86 % opýtaných si myslí, že predavačky a predavači si zaslúžia za svoju každodennú snahu nielen ocenenie od zamestnávateľa, ale aj od štátu. „Aby sme žiakom mohli aj v tomto školskom roku efektívne predstaviť výhody praktického vyučovania a perspektívy kariérneho uplatnenia v obchode, rozhodli sme sa, v spolupráci so spoločnosťou Centire, zrealizovať sériu troch online exkurzií na podporu duálneho vzdelávania,“ dodáva M. Krajčovič.

Na exkurziách sa žiaci virtuálne preniesli k zamestnávateľom a z pohodlia domova sa dozvedeli všetky potrebné informácie. Pri tejto forme komunikácie sa žiaci v omnoho vyššej miere zapájajú do diskusie, čím stúpa vzájomná interakcia s budúcimi zamestnávateľmi. „Na online exkurziách sa zúčastnilo vyše 900 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Považujeme to za obrovský úspech. V súčasnom stave dištančného vzdelávania a obmedzeného pohybu sú online exkurzie jedným z inovatívnych a efektívnych nástrojov, ktoré pomáhajú žiakom v ich kariérnom rozhodovaní,“ vysvetľuje Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie, SAMO.

Podrobné informácie o výške štipendia, hodinovej mzde za odbornú prax a ďalších benefitoch od jednotlivých obchodných reťazcov, spolu so zoznamom spolupracujúcich stredných škôl, nájdete na: www.podstudovatobchod.sk