Nový študijný program na FMK UCM v Trnave. Atraktívna problematika v anglickom jazyku

  Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v TrnaveFakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa snaží neustále ísť s dobou a ponúkať študentom nové a atraktívne formy štúdia, aby sa vedeli čo najlepšie uplatniť na pracovnom trhu. Flexibilne teda reaguje na požiadavky trhu a prispôsobuje im svoje učebné osnovy. Tým sa odlišuje aj od ostatných škôl, keďže tak prináša inovatívne študijné programy.   Úplnou novinkou je nový bakalársky program – „Media relations v anglickom jazyku“. Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia vo veku od 19 do 23 rokov z domáceho aj zahraničného prostredia. Media relations sú odborom, ktorému sa žiadna škola špeciálne nevenuje. Vzťahy s médiami, alebo inak povedané media relations, sú pritom významnou súčasťou public relations (PR). Viac ako reklame dnes ľudia totiž dôverujú práve informáciám v médiách, ktoré sú výsledkom práce novinára. A toho považujú za nezávislý zdroj. Práve preto je veľmi dôležité poznať, aké témy sú pre aké médiá vhodné, ako prispôsobovať firemný obsah, aby bol pre novinárov atraktívny. Jednoducho – ako vytvoriť značke publicitu. V rámci nového študijného odboru sa študenti stretnú s problematikou mediálnej komunikácie ako takej, spoznajú psychológiu médií, ako aj ich spoločenskú zodpovednosť. Ďalšími predmetmi sú napríklad Multimediálna tvorba, Výcvik prezentačných zručností, Tvorba žurnalistických komunikátov, Mediálny marketing, Kreatívne písanie, Tvorba webových stránok, či Corporate Design. Študenti získajú prehľad aj v rámci systému práce elektronických a tlačových médií či mediálnych agentúr. Prihlášky môžu záujemcovia o nový študijný program Media relations posielať do 15. mája 2012. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 13. júna 2012 a budú pozostávať z písomných testov z anglického jazyka a zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. Výučba študijného programu bude v anglickom jazyku.   Projekt Media relations v anglickom jazyku realizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku z operačného programu Vzdelávanie zo zdrojov Európskej únie.   Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je mladá, moderná a dynamická fakulta, alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. Fakulta ponúka štúdium v dennej aj externej forme štúdia, ktoré je organizované prezenčnou a dištančnou metódou. Pôsobí od akademického roku 1997/1998 a jej významnou činnosťou je vydávanie univerzitného časopisu Atteliér. Odporúčaním akreditačnej komisie a rozhodnutia ministra školstva SR bolo FMK UCM v Trnave priznané právo poskytovať vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore masmediálne štúdiá a konať štátne skúšky v študijných programoch masmediálna komunikácia a marketingová komunikácia vo všetkých troch stupňoch štúdia a ako jedinej fakulte na univerzite jej bolo priznané právo realizovať habilitačné a vymenúvacie konanie. Projekt škola organizuje v rámci operačného programu Vzdelávanie v spolupráci s Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a zo zdrojov Európskej únie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.   Operačný program VzdelávanieAgentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚEurópska únia - Európsky sociálny fond

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *